Pages Menu
Categories Menu

Ocena zagrożeń a remediacja

Ocena zagrożeń jest niezwykle ważna w planowaniu procesu remediacji. Dotychczas niestety nie ma spójnych i jasnych wytycznych, które mówiłyby o sposobie przeprowadzenia remediacji. Ocena zagrożeń dotyczy w głównej mierze zagrożeń, które zostały wykryte na powierzchni ziemi. Właściwa analiza sposobu oraz skali przeprowadzenia remediacji jest potrzebna ze względu na ocenę pod względem zagrożeń wpływających na życie człowieka, jego zdrowie ale także na całe środowisko.   Od 2014 roku istniej możliwość przeprowadzenia remediacji w oparciu o analizę ryzyka. Oznacza to, że remediacja terenu powinna zostać wykonana do takiego stopnia, który nie będzie oddziaływał na zdrowie człowieka a tym samym na środowisko. Do elementów poddanych analizie w ocenie występujących zagrożeń należy:
– chemiczne zagrożenie oraz jego dostępność,
– rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń,
– możliwość narażenia ludzi i środowiska na zanieczyszczenie,
– występowanie zanieczyszczeń na terenach specjalnych.

Przeprowadzenie oceny zagrożenia należy w pierwszej kolejności zacząć od zdefiniowania istoty zanieczyszczenia. Następnie należy zebrać ogólne informacje na temat wszystkich możliwych do wystąpienia zanieczyszczeń występujących w powierzchni ziemi i glebie, określić możliwe drogi rozprzestrzeniania się zanieczyszczenia oraz określić warunki gruntowo wodne występujące na danym terenie. Ocena zagrożenia nazywana jest ocena jakościową, która umożliwia określenie stopnia występowania zanieczyszczeń na danym terenie.

Metody numeryczne w ocenie zagrożeń
W ocenie zagrożeń powinno uwzględnić się szczegółowe obliczenie wskaźników ryzyka w poszczególnych receptorów. Analizę taka przeprowadza się za pomocą specjalnych modeli matematycznych, które opisują procesy przemieszczania się zanieczyszczeń. Uzyskane w ten sposób wyniki nie tylko są rzetelne ale również określają konkretny przypadek: ludzi, gleby, ziemię oraz wody gruntowe. W remediacji, ocena zagrożenia pozwala na uzyskanie poziomu dopuszczalnego stężenia zagrożenia występującego na danym terenie.

Przydatność metod polowych
Model koncepcyjny do oceny zagrożeń, polega na przeprowadzeniu prostych testów polowych, które mogą badać przepływ wód podziemnych, wolne produkty, wymywanie zanieczyszczeń z gruntów oraz migrację gruntowego powietrza. Dane uzyskane w trakcie testów polowych są dobrym i mocnym argumentem sprzyjającym przeprowadzeniu remediacji.  
Dlaczego warto przeprowadzić kompleksową ocenę zagrożeń?
Ocenę zagrożeń warto przeprowadzić głównie ze względu na jej skuteczność, a co za tym idzie aby mieć pewność że ziemia na danym terenie jest czysta i niczym nie zanieczyszczona. Przeprowadzenie remediacji gruntu jest dodatkową zaletą, jeśli nie chcemy mieć później problemów i niepotrzebnych dodatkowych wydatków.

Na podstawie: http://www.hydrogeotechnika.pl/oferta/remediacja