Pages Menu
Categories Menu

Podanie o pracę bibliotekarz

Bibliotekarz – opis zawodu.

  1. Zadania i czynności robocze.

Zawód bibliotekarza oprócz funkcji usługowej, spełnia pewną misję, cel. Biblioteka jest ośrodkiem intelektualnego dziedzictwa danego społeczeństwa. Bibliotekarz przetrzymuje, opiekuje się skarbami mądrości ludzkiej. Biblioteka jest centrum informacji, upowszechniania wiedzy i kultury. Ponadto kształtuje zainteresowania i potrzeby czytelnicze; organizuje wystawy, odczyty, słuchowiska, spotkania autorskie. Biblioteka ma charakter informacyjny oraz edukacyjny. Podstawowymi funkcjami bibliotekarza jest gromadzenie zbiorów, które odbywają się przez kupno/prenumeratę/wymianę  lub dary. Musi znać dobrze profil zbiorów i zasady polityki gromadzenia ich. Śledzi nowości wydawnicze, zapowiedzi, stara się odświeżać zbiory biblioteczne o nowości. W tym celu odwiedza księgarnie, targi i wystawy książki. Tworzy w budynku biblioteki pewne działy. Wszystko jest poukładane według określonego systemu. Cele i zakres bibliotekarza zależą od typu biblioteki: biblioteka szkolna i naukowa, miejska, pedagogiczna itp. Wszystkie nowe nabytki są rejestrowane, wpisywane do ksiąg, katalogów kartkowych lub komputerowych. Następnie są znakowane pieczątką i sygnaturami określające ich miejsce w magazynie. Bibliotekarz obowiązkowo musi prowadzić rejestr ksiąg zagubionych, zniszczonych, przetrzymanych itp. W ustalonych terminach uzgadnia on wartość księgozbioru z działem finansowo-księgowym. Następnie bibliotekarz dokonuje opisu wszystkich książek, zbiorów. Taki opis musi być adekwatny do wyznaczonych norm bibliotecznych: tytuł, nazwisko, imię autora, rok, miejsce wydania i format. Jest to tak zwany skrócony opis bibliograficzny. Jest to podstawowy krok w pracy bibliotekarza, gdyż to nadaje porządek w bibliotece, magazynie. Dzięki opisom bibliograficznym można łatwo namierzyć dana pozycję. Bibliotekarz powinien być bardzo uporządkowanym człowiekiem.

  1. Środowisko pracy.

Materialnym miejscem pracy bibliotekarza jest budynek biblioteki albo pomieszczenie, którym może się znajdować mała biblioteka. Warunki lokalowe są bardzo różne. Często się zdarza, że biblioteki są bardzo małe. Nie ma tam wystarczająco dużo oświetlenia ani miejsca na zbiory. Do czynników szkodliwych można zaliczyć kurz i drobnoustroje, które gromadzą się w miejscach przechowywania zbiorów. Przebywając w takich miejscach osoby bardziej wrażliwe, mogą się nabawić alergii. Bibliotekarz musi się liczyć z tym, że ta praca wymaga od niego pewnych pokładów siły fizycznej. Pracownik musi układać, przestawiać ciężkie księgozbiory z miejsca na miejsca, często na bardzo wysokie półki. Warunki społeczne są zależne od wielkości bibliotek, od funkcji i jakie wykonuje dany pracownik. Bibliotekarz współpracuje z wieloma ludźmi i instytucjami. Organizuje spotkania autorskie, odczyty, załatwia darczyńców, sponsorów. Decyzje o zakupach ksiąg podejmuje sam lub konsultuje się z działem finansowo-księgowym, może tez się konsultować z kierownikiem biblioteki. Jednak społecznego charakteru pracy, bibliotekarz pracuje samodzielnie. W agendach informacji lub w dziale udostępniania zbiorów pracuje sam. Ma także kontakt z użytkownikami biblioteki. Bibliotekarz nie tylko udostępnia książki, ale także udziela rad dotyczących funkcjonowania biblioteki.

Wzory dla bibliotekarza:

CV bibliotekarz

CV bibliotekarz

List motywacyjny bibliotekarz

List motywacyjny bibliotekarz

Podanie o pracę bibliotekarz

Podanie o pracę bibliotekarz

  1. Wymagania psychologiczne, wymagania zdrowotne i fizyczne, warunki podjęcia pracy w zawodzie.

Bibliotekarz współpracuje z ludźmi w różnym wieku. Bibliotekarz powinien się cechować ogromną cierpliwością, wysoką kulturą osobistą w kontaktach międzyludzkich. Powinien zachowywać spokój i opanowanie podczas sytuacji stresujących w bibliotece, wynikłych z jakiś niepożądanych sytuacji.  Pracownik biblioteki powinien szybko i profesjonalnie obsłużyć swoich klientów. Doradza, informuje, przestrzega interesantów. Do tych obowiązków jest potrzebna umiejętność klarownego i logicznego formułowania myśli. Szeroko rozwinięte zdolności interpersonalne są wysoko punktowane przy przyjęciu do pracy bibliotekarza. Praca wymaga podejmowania szybkich decyzji oraz sprawnego wykonywania czynności. Bibliotekarz powinien posiadać łatwość przerzucania się z jednej czynności na drugą w szybkim tempie. Warto wspomnieć, że na barkach pracownika spoczywa odpowiedzialność za dobre funkcjonowanie biblioteki. Bibliotekarz musi być osobą twardo stąpającą po ziemi, trzymającą się przepisów prawnych, a jednocześnie powinna łagodzić drobne spory we wnętrzu firmy. Samodzielność i cierpliwość są cechami obligatoryjnymi dla bibliotekarza. Ponadto umiejętności dobrego argumentowania swoich decyzji i szefa także są bardzo ważne podczas rozmów z podwładnymi, aby zachować ład i spokój w środowisku bibliotekarzy. Bibliotekarz panuje nad porządkiem wewnętrznym całej biblioteki. Nie może dopuścić do sytuacji, w której powstałby chaos. Bibliotekarz pracuje od 6 do 9 godzin dziennie. W małych bibliotekach te godziny są stałe. W bibliotekach naukowych, które są położone w dużych ośrodkach miejsko-uniwersyteckich, te godziny mogą już być ruchome.

  1. Możliwości awansu w hierarchii zawodowej, możliwości podjęcia pracy przez dorosłych, zawody pokrewne, polecana literatura.

Na stanowiskach odpowiedzialnych za gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie książek, powinny pracować osoby po uzyskaniu wykształcenia wyższego bibliotecznego lub z dziedzin specjalistycznych reprezentowanych przez dana bibliotekę lub pokrewnych. Jednak dopuszcza się do tego zwodu osoby, które nie maja takiego wykształcenia. Mają jedynie wykształcenie średnie lub policealne biblioteczne. Od wykształcenia i od stażu pracy jest zależne stanowisko, na którym zostanie obsadzona dana osoba. Dla osób mających tylko wykształcenie średnie jedyną możliwością awansu jest osiągnięcie stopnia starszego bibliotekarza, po siedmioletnim stażu pracy. Osoby z wyższym wykształceniem, po odpowiednim stażu, mogą osiągnąć więcej. Wspinają się po szczeblach kariery bibliotekarskiej według dwóch zaszczytnych funkcji kustosza i starszego kustosza. Odrębną grupę stanowią bibliotekarze dyplomowani, do których obowiązków należy pisanie prac badawczych z dziedziny bibliotekarstwa, doskonalenie kadr, organizowanie bibliotek itp. Na awans wpływają osiągnięcia w pracy, obowiązkowość, rzutkość i dyspozycyjność.

  1. Możliwości zatrudnienia oraz zarobki.

Bibliotekarz ma kilka możliwości zatrudnienia na paru stanowiskach jako: archiwista, bibliotekoznawca, muzealnik, specjalista informacji naukowej, technicznej i ekonomicznej, młodszy bibliotekarz. Na koniec roku 2002 według statystyk GUS-u w zawodzie młodszy bibliotekarz liczba osób wynosiła 58, przy jednoczesnej rejestracji ofert pracy 65. Średnie wynagrodzenie w tej branży wynosi około 1800 złotych. Jednak wynagrodzenie jest uzależnione od wielkości biblioteki i od instytucji, która finansuje pracę biblioteki. Warto także wspomnieć, że praca bibliotekarza wymaga od pracownika ciągłego szkolenia się w zakresie bibliotekoznawstwa. Jest to dziedzina wbrew pozorom szybko rozwijająca się. Jest to spowodowane szybkim przepływem informacji i dużą ilością wydawanych książek.

 

Porady jak napisać podanie o pracę dla bibliotekarza:

Podobnie jak w innych dokumentach aplikacyjnych nie należy kłamać lub mijać się z prawdą. Kłamstwo zostanie szybko zauważone, a my będziemy skreśleni już na samym starcie.

Tworząc podanie o pracę należy zwrócić uwagę na przejrzystość i zwięzłość wypowiedzi. Pismo nie może być długie, ma zawierać tylko niezbędne informacje, bez niepotrzebnych opisów.

Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy listem, jednak najlepiej jest samodzielnie zanieść dokument do firmy, tak aby móc wywrzeć dobre pierwsze wrażenie.

Podanie o pracę można wysłać do pracodawcy tylko wtedy, kiedy firma nie prowadzi rekrutacji. Dokument zawiera prośbę o przyjęcie do pracy na danym stanowisku pracy.

W podaniu o pracę należy krótko i zwięźle przywołać nasze cechy charakteru, umiejętności oraz argumenty, które przekonają właściciela firmy do zatrudnienia nas.

W nagłówku dokumentu należy wpisać miejscowość i datę, poniżej w lewym rogu własne dane kontaktowe, po prawej stronie natomiast wpisujemy adresata.

W podaniu o pracę należy umieścić ogólny zwrot grzecznościowy osoby do której piszemy jako: prezes, właściciel czy dyrektor.

Dokument powinien zmieścić się na jednej stronie A4. Dokument powinien być napisany na komputerze i wydrukowany na czystym, białym papierze. Na samym dole ma się znaleźć własnoręczny podpis.

Więcej wzorów na startcv.pl/wyszukiwarka